Waarom Oliekan?

Privacyverklaring

Oliekan Financiële Diensten B.V. gevestigd aan Rijksstraatweg 43a, 4103 NH, Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bezoekadres: Rijksstraatweg 43a, 4103 NH  Culemborg
Tel: (0345) 52 33 66
E-mail: info@oliekan.nl
Website: www.oliekan.nl
S.L. Bloemendal is de Functionaris Gegevensbescherming van Oliekan Financiële Diensten B.V. Hij is te bereiken via stephan@oliekan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Oliekan Financiële Diensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Oliekan Financiële Diensten B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– ras
– gezondheid
– strafrechtelijk verleden
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Oliekan Financiële Diensten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Oliekan Financiële Diensten B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Advies en bemiddeling in financiële producten en voor uw echtscheiding en nabestaandeadvies.

Geautomatiseerde besluitvorming
Oliekan Financiële Diensten B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oliekan Financiële Diensten B.V.) tussen zit. Oliekan Financiële Diensten B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Niet van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oliekan Financiële Diensten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie:Bewaartermijn:Reden:
Personalia, adressen en contactgegevensGedurende klant relatieOptimale klantbediening, het kennen van onze klanten
BSN nummersLooptijd dossier of langer wanneer noodzakelijk voor aanvullende diensten zoals belastingaangiftes.Vaak benodigd bij het adviseren en aanvragen van bepaalde productgroepen of het uitvoeren van bepaalde diensten
GezondheidGedurende aanvraag benodigd productGezondheidsvragen benodigd voor de aanvraag van een hieraan gerelateerde verzekering
Strafrechtelijk verledenGedurende looptijd productGegevens nodig bij aanvraag van bijvoorbeeld een verzekering. Aanvraagformulier moet ten alle tijden in ons dossier aanwezig zijn.
RasGedurende aanvraag of langer na toestemming.Betreft legitimatiebewijzen, deze zijn benodigd voor de aanvraag van producten en het uitvoeren van diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Oliekan Financiële Diensten B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oliekan Financiële Diensten B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Partijen waar wij (een deel van) deze gegevens mee delen zijn:
* Verzekeringsmaatschappijen
* Geldverstrekkers
* Belastingdienst
* Onze boekhouder in verband met de jaarlijkse belastingaangifte.
Deze partijen hebben eveneens de verplichting om op eenzelfde manier met uw gegevens om te gaan als wij en moeten zich ook commiteren aan de regels van de AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Oliekan Financiële Diensten B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oliekan Financiële Diensten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stephan@oliekan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Oliekan Financiële Diensten B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Oliekan Financiële Diensten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via stephan@oliekan.nl.

Oliekan Financiele Diensten

Oliekan Financiele Diensten

Normaal gesproken reactie binnen 4 uur

I will be back soon

Oliekan Financiele Diensten
Begin een gesprek via:
chat